Przykładowy regulamin wycieczek szkolnych - praca kierownika wycieczek

środa, 29 marzec 23, 10:00

regulamin wycieczki szkolnej

Cześć! W naszym ostatnim artykule daliśmy Ci radę, co uwzględnić w regulaminie wycieczki szkolnej. Jednak dzisiaj pokażę przykład takiego regulaminu, który stworzyliśmy.

Zasady wycieczek szkolnych bardzo ważne zarówno z punktu widzenia uczestników, jak i kierowników wycieczek. Podaje jasne zasady postępowania i zapewnia, że ​​kierownicy unikną konfliktów z rodzicami i opiekunami, którzy mogą powoływać się na nieznajomość konsekwencji, jakie ponoszą ich podopieczni.Przykład regulaminu szkolnych wycieczek:


1. Cele i miejsce wycieczki


1.1 Celem wycieczki jest np. poszerzenie wiedzy i doświadczenia uczniów z zakresu kultury, historii, przyrody lub nauki.

1.2 Miejsce wycieczki jest wybierane przez nauczyciela prowadzącego w oparciu o cele wycieczki oraz możliwości finansowe i organizacyjne szkoły.

2. Zgłoszenia uczestników


2.1 Uczestnicy wycieczki zgłaszają swoją chęć udziału na piśmie, podpisując formularz zgłoszeniowy.

2.2 W formularzu należy podać imię i nazwisko uczestnika, klasę, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz informację o ewentualnych chorobach lub alergiach.

2.3 Zgłoszenia przyjmowane są przez nauczyciela prowadzącego wycieczkę do wyznaczonego terminu.

3. Koszty udziału w wycieczce


3.1 Koszt udziału w wycieczce pokrywają uczestnicy wycieczki.

3.2 Cenę wycieczki obejmuje transport, bilety wstępu do muzeów lub innych miejsc zwiedzania, noclegi oraz wyżywienie.

3.3 Koszty wycieczki ustalane są przez nauczyciela prowadzącego i podawane do wiadomości uczestników przed wyjazdem.

4. Warunki uczestnictwa

Uczestnicy muszą:

4.1 Być uczniami szkoły.

4.2 Mieć ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4.3 Posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

4.4 Przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu wycieczki.

5. Opieka nad uczestnikami wycieczki


5.1 Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawuje nauczyciel prowadzący wycieczkę.

5.2 Nauczyciel prowadzący ma prawo do nakładania kar dyscyplinarnych na uczestników naruszających regulamin wycieczki.

6. Zasady bezpieczeństwa

Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa takich, jak:
  • zgłaszanie zagubienia ucznia,
  • niespożywania alkoholu, niepalenia papierosów i nieużywania innych używek oraz narkotyków,
  • stosować się do wszystkich poleceń kierowników, opiekunów i właścicieli obiektów,
  • przestrzegać regulaminów obiektów np. noclegowych, muzeów itp,
  • zgłaszanie do kierownika lub opiekuna, wszelkich problemów zdrowotnych lub sytuacji zagrażających życiu,
  • w przypadku zagubienia, uczeń musi poczekać w miejscu, w którym się zgubił, skontaktować się z opiekunem wycieczki lub służbami takimi, jak policja, straż miejska etc,
  • nieoddalania się od grupy podczas zwiedzania czy podróży,
  • uczestnik musi stosować się do sygnalizacji świetlnej na drodze i podstawowych zasad ruchu drogowego i pieszego.

7. Zasady finansowe


7.1 Koszty udziału w wycieczce muszą być pokryte przed wyjazdem.

7.2 Przy rezygnacji z udziału w wycieczce koszty nie są zwracane.

7.3 W przypadku odwołania wycieczki koszty są zwracane uczestnikom.
7.4 Jeśli uczeń spowoduje szkody lub straty, musi on lub jego opiekunowie prawni, pokryć koszty naprawienia szkód.

8. Postanowienia końcowe


8.1 Regulamin wycieczki jest obowiązujący dla wszystkich uczestników. Za jego złamanie mogą być przewidziane konsekwencje zapisane w statucie szkolnym.

8.2 Wszelkie sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga nauczyciel prowadzący wycieczkę.

8.3 Regulamin wycieczki podlega zmianie na wniosek nauczyciela prowadzącego wycieczkę, przed jej rozpoczęciem.


Zostań kierownikiem wycieczek! Zapisz się na nasz kurs online. Kliknij w link podany:
Komentarze
Newsletter

Biuletyn ZarabianieNaWakacjach.pl

Dołącz do 6 669 czytelników