Ostatnia modyfikacja: 2023-11-15 13:45:00

Regulamin HENC.pl

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się serwisem internetowym, którego operatorem jest IMPLE P.S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ pod numerem 0000951264, o kapitale akcyjnym 10.000 zł wpłaconym w wysokości 9900 zł. o numerze NIP 5833444462, REGON 521167550 z siedzibą w ul. Łańcucka 12a/8 80-809 Gdańsk Polska, email: office@imple.com tel. 0048502246045 - zwana dalej IMPLE

§ 2

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:

 1. IMPLE - IMPLE P.S.A. operator Platformy.
 2. Formularz Rejestracyjny - ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na Platformie.
 3. Hasło - ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez Plaformę w procesie odzyskiwania hasła.
 4. Nazwa użytkownika (Login) - unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 5. Logowanie - potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.
 6. Platforma - wirtualna platforma dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://www.imple.com oraz jej kopie funkcjonujące pod innymi adresami umożliwiająca Organizatorom oferowanie bezpłatnych i odpłatnych Produktów i Usług, a Użytkownikom kupowanie ich i korzystanie z nich..
 7. Platforma HENC.pl - kopia Platformy dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://www.henc.pl uruchomiona na zlecenie "Henc i spółka" Paweł Henc (Jedności Robotniczej 43b 67-200 Głogów PL, NIP 6931333758, REGON 390922527) w celu oferowania produktów i usług "Henc i spółka" Paweł Henc i zarządzana wspólnie przez IMPLE oraz "Henc i spółka" Paweł Henc. Dane podmiotu oferującego produkt znajdują się zawsze w formularzu zamówienia w przypadku płatnych produktów lub formularzu rejestracji w przypadku darmowych produktów.
 8. Użytkownik - osoba korzystająca z Platformy.
 9. Użytkownik Zarejestrowany - użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny zawierając tym samym Umowę z IMPLE, posiadający dostęp do szerszej zawartości Platformy.
 10. Profil Użytkownika - standardowy zestaw danych Użytkownika przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji.
 11. Organizator/Sprzedawca - Przedsiębiorca sprzedający poprzez Platformę lub Kopię Platformy dany produkt lub usługę i tym samym biorąca odpowiedzialność prawną i finansową za prawidłowe obsłużenie Użytkowników korzystających z tych produktów lub usług.
 12. Trener - osoba prywatna lub przedsiębiorca, którego produkty i usługi IMPLE sprzedaje na podstawie odrębnej umowy.
 13. Kurs / Produkt - produkt oferowany na Platformie - zarówno fizyczny (DVD, CD, Książka), cyfrowy (kurs online, e-book itp.), w formie usługi lub inny.
 14. System Płatności - podmiot zewnętrzny uprawniony do przyjmowania i przetwarzania płatności w imieniu organizatora, z którego systemem zintegrowana jest Platforma i w którym Organizator posiada konto umożliwiające przyjmowanie płatności. Podmiotami świadczącym obsługę płatności online jest są Autopay S.A. (wcześniej Blue Media S.A.), PayU S.A. i PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A..

II. Korzystanie z Platformy

§ 3

 1. Platforma dostępna jest dla każdego użytkownika Internetu, przy czym dostęp do poszczególnych kursów może być odpłatny. Kursu z kategorii Darmowe kursy są udostępniane nieodpłatnie lecz mogą wymagać podania hasła dostępu.
 2. Poprzez przystąpienie do korzystania z Platformy użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności
 3. Złożenie zamówienia na Produkt odpłatny NIE zobowiązuje Użytkownika do jego opłacenia. Realizacja zamówienia następuje natychmiast po uzyskaniu przez Platformę z Systemu Płatności pozytywnej autoryzacji płatności. Organizator przyjmuje płatności wyłącznie poprzez własne konto w Systemie Płatności zintegrowanym z Platformą. Użytkownik sam wybiera formę płatności z opcji udostępnionych przez Organizatora.
 4. Na platformie dostępne są następujące Formy płatności: przelewy bankowe, przelewy online, Blik, płatność z konta PayPal, karty płatnicze: (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro). Zakres Form Płatności dla konkretnego produktu może być węższy i zależy od Systemów Płatności zintegrowanych przez Organizatora.
 5. Wszelkie roszczenia i uwagi związane z jakością kursów należy kierować do Organizatorów lub Trenerów danych kursów.
 6. wykreślone
 7. Niektóre obszary Platformy mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
  1. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części Platformy.
  2. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.
  3. Pliki cookie zawierają najczęściej dane anonimowe lub Twój unikalny identyfikator - nadawany na czas sesji albo powiązany z Twoim kontem. W rzadkich przypadkach pliki cookie mogą zawierać dane osobowe Użytkownika. Zawartość plików cookie dostępna jest dla Użytkownika danego komputera jak i dla Platformy.
  4. Lista plików cookie powiązanych z danym komputerem i przeglądarką wraz z możliwością ich usunięcia znajduje się na stronie http://www.henc.pl/cookies.php

§ 4

 1. Korzystanie z większości zasobów platformy (w szczególności z płatnych kursów) wymaga logowania.
 2. Niektóre darmowe kursy dopuszczają logowanie przez osoby nie posiadające konta na platformie - "Zaloguj jako gość".
 3. Składanie i opłacanie zamówień nie wymaga logowania.

III. Rejestracja na Platformie

§ 5

 1. Rejestracja Użytkownika obejmuje:
  1. zaakceptowanie warunków Regulaminu i Polityki Prywatności,
  2. prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego,
  3. potwierdzenie rejestracji poprzez otworzenie w przeglądarce internetowej specjalnego linku wysyłanego przez Platformę po rejestracji.
 2. Użytkownik uzyskuje pełen dostęp do Platformy (wyłączając płatne kursy, za które nie zapłacił i kursy wymagające podania hasła dostępowego) po prawidłowym potwierdzeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się do Platformy.
 3. Zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika.

§ 6

Przesyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

§ 7

 1. IMPLE zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania Użytkownika.
 2. IMPLE zastrzega sobie prawo zablokowania konta Użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconych kursów. Odblokowanie konta może nastąpić po pisemnym oświadczeniu o przestrzeganiu Regulaminu.
 3. W przypadku ponownego naruszenia Regulaminu mimo pisemnego oświadczenia, nie będzie możliwe odblokowanie konta a Użytkownik nie będzie miał prawa dochodzić odszkodowania za brak dostępu do kursów
 4. Odmowa zarejestrowania lub zablokowanie konta użytkownika skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika do Platformy, z wyjątkiem części ogólnodostępnych.

§ 8

wykreślony

§ 9

Użytkownik ma prawo wyrejestrować się z bazy użytkowników Platformy, wysyłając e-mail z adresu identycznego jak ten przypisany do jego konta na adres biuro@ekademia.pl lub jako wiadomość prywatna o treści:

Proszę o wyrejestrowanie mnie z bazy użytkowników HENC.pl. Przesyłając niniejszą decyzję, świadomy jestem, iż nie będę mógł otrzymać ponownie swojego loginu oraz usunięcie mnie z bazy danych jest nieodwracalne i skutkuje utraceniem dostępu do opłaconych produktów i usług, które są dostarczane przez platformę.

IV. Zobowiązania Użytkownika

§ 10

 1. Korzystając z Platformy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania
  1. postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. Polityki Prywatności jeśli z użyciem Platformy pozyskuje dane osobowe,
  3. powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskieo i prawa europejskiego
  4. oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
 2. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne.
 3. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

§ 11

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Platformy będą udostępnione na stronach Platformy i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.
 2. Użytkownik powninien informować IMPLE, o zmianach danych przekazanych IMPLE w trakcie rejestracji poprzez ich samodzielne zmodyfikowanie na platformie lub kontaktując się z IMPLE.

V. Zastrzeżenia prawne

§ 12

 1. IMPLE jako operator i właściciel platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Platformy przez osoby trzecie w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Korzystanie z Platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika. IMPLE nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Platformy, oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.
 3. Treści publikowane przez Użytkownika na forach, w zadaniach, quizach lub innych aktywnościach wewnątrz produktów, Użytkownik udostępnia do bezterminowego, nieograniczonego terytorialnie przetwarzania przez IMPLE w celu realizacji funkcjonalności Platformy i Organizatora Produktu w celu świadczenia usługi związanej z Produktem zgodnie z ew. Regulaminem Produktu oraz jest świadomy, że będą one dostępne dla IMPLE, Organizatora Produktu, wybranych przez Organiatora osób zarządzającym Produktem (np. Trenerom) oraz innych użytkowników Produktu, zależnie od skonfigurowania produktu przez Organizatora.
 4. Treści publikowane przez Użytkownika na blogu, w profilu lub innych miejsach do publikacji publicznych, Użytkownik udostępnia do bezterminowego, nieograniczonego terytorialnie przetwarzania przez IMPLE w celu realizacji funkcjonalności Platformy.
 5. Treści opublikowane przez Użytkownika na platformie mogą zostać usunięte przez niego indywidualnie lub w całości przez IMPLE podczas usuwania konta. W przypadku utraty dostępu do Produktu, użytkownik musi porozumieć się z Organizatorem w kwestii usunięcia jego treści w ramach tego Produktu.

§ 13

 1. IMPLE zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, w tym również o usunięciu, zablokowaniu, ograniczeniu zasięgu lub oddziaływania treści Użytkowników, dokonywania w niej zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Platformy.
 2. IMPLE uprawniony będzie do zaprzestania udostępniania Platformy bez podania przyczyn po zakończeniu wszystkich odbywających się kursów lub nie wcześniej niż 60 dni po ostatnim opłaceniu kursu oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych Użytkowników.
 3. Nie dotyczy.
 4. Zgodnie z prawem, po złożeniu i opłaceniu zamówienia Użytkownikowi przysługuje 14 dni na zwrot towaru (produkty fizyczne) lub rezygnację z usługi (usługi i produkty niefizyczne) i otrzymanie w ciągu 14 dni zwrotu pieniędzy. Prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy usługa zostanie wykonana przed upływem 14 dni od daty jej opłacenia za zgodą Użytkownika.
 5. Produkty sprzedawane przez Organizatorów innych niż IMPLE podlegają polityce zwrotów określonej każdorazowo w ofercie lub formularzu zamówienia danego produktu. Kontaktem do reklamacji jest numer telefonu Organizatora obowiązkowo publikowany w jego profilu, na formularzu zamówienia każdego jego Produktu, wewnątrz Produktu na Platformie oraz w e-mailu z potwierdzeniem opłaty za dany Produkt. Dodatkową formą kontaktu jest system prywatnych wiadomości udostępniony przez Platformę. W przypadku problemów Użytkownik może też poprosić o pomoc w kontakcie z Organizatorem Operatora Platformy: biuro@ekademia.pl
 6. Jeśli Organizator wyrazi na to zgodę, albo w odpowiedzi na żądanie zwrotu nie wskaże drogi sądowej rozstrzygnięcia ew. sporu, Konsument może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów
 7. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 14

Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte na Platformie nie są oficjalnym stanowiskiem IMPLE, chyba że zostało to inaczej oznaczone.

§ 15

 1. IMPLE nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Platformy oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza kontrolą IMPLE w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. IMPLE nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim hasła oraz loginu lub własnych lub cudzych danych osobowych niezależnie od przyczyny ujawnienia.

§ 16

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wygłaszanych za pomocą Platformy informacji własnych.
 2. Trener lub Organizator tworząca kurs ponosi pełną prawną i finansową odpowiedzialność za treść oraz musi być jej właścicielem w sensie prawa autorskiego. Udostępnianie zasobów, których właścicielem praw autorskich są osoby trzecie musi odbywać się tylko za ich pisemną zgodą.

§ 17

 1. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące na Platformie podlegają ochronie.
 2. O ile nie zaznaczono inaczej, Platforma oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody IMPLE lub ich właściciela i jedynie we wskazanym zakresie.

VI. Przetwarzanie i Ochrona danych osobowych

§ 18

 1. Przesyłanie poprzez Platformę Zgłoszenia Rejestracyjnego, Zamówienia lub rozpoczęcie korzystania z Platformy wymaga akceptacji Polityki Prywatności.
 2. Tożsamość administratora danych osobowych, zasady i cele przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 3. Zasady opisane w Polityce Prywatności lub bardziej restrykcyjne obowiązują wszystkich Użytkowników, którzy pozyskują dane osobowe innych Użytkowników w rezultacie korzystania z Platformy.
 4. Użytkownik może w swoim Profilu Użytkownika zablokować otrzymywanie informacji na adres e-mail a na stronie https://s.imple.pl zablokować otrzymywanie wiadomości SMS.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia samodzielnie po zalogowaniu oraz na prośbę wysłaną poprzez:
  1. system wewnętrznych wiadomości z konta, którego dane dotyczą
  2. email powiązany z kontem, którego dane dotyczą
  3. smsem lub telefonicznie z numeru telefonu powiązanego z kontem
  4. w inny sposób pod warunkiem potwierdzenia swojej tożsamości

§ 19

 1. Dodając Użytkownika do kontaktów lub wypełniając formularz subskrypcji na Platformie, Użytkownik zgadza się na przekazanie swoich danych osobowych w postaci adresu imienia i nazwiska oraz adresu e-mail temu Użytkownikowi.
 2. Składając zamówienie na odpłatny Produkt lub zapisując się na darmowy Produkt, Użytkownik zezwala IMPLE na przekazanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i wszystkich pozostałych danych osobowych podanych w formularzu zamówienia, Organizatorowi oraz Trenerowi danego Produktu w celu realizacji zamówienia.
 3. IMPLE nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora lub Trenera nie będących równocześnie IMPLE, ale reaguje na wszelkie zgłoszenia naruszania prywatności Użytkowników.
 4. Korzystając z Asystenta AI lub Trenera AI Użytkownik wyrażaz zgodę na przekazanie do przetwarzania wszystkich wiadomości wysłanych do Asystenta AI lub Trenera AI IMPLE zgodnie z jego ww. Polityką Prywatności oraz operatorowi OpenAI.com zgodnie z jego Polityką Prywatności.
 5. Korzystając z Trenera AI Użytkownik dodatkowo wyrażaz zgodę na udostępnienie do przetwarzania wszystkich wiadomości wysłanych do Trenera AI i otrzymanych od Trenera AI Organizatorowi Produktu oraz wybranym przez niego osobom zarządzającym Produktem (np. Trenerom).

VII. Zastrzeżenia techniczne

§ 20

 1. Mimo iż IMPLE dokłada w tym celu wszelkich starań, IMPLE nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 2. IMPLE nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 3. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od IMPLE, może on czasowo ograniczyć dostęp do Platformy przez okres jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku IMPLE nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Platformy.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 21

Zarejestrowani Użytkownicy Platformy wyrażają zgodę na przesyłanie im zgodne z Polityką Prywatności informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej lub z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone.

§ 22

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez IMPLE będą zamieszczane na Platformie.
 2. Zmiany do Regulaminu są wiążące po 14 dniach dla zarejestrowanych użytkowników oraz od momentu ich zamieszczenia w Platformie dla pozostałych użytkowników.

§ 23

Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody IMPLE.

§ 24

Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.

§ 25

Wykreślone.

§ 26

IMPLE może zawierać z Organizatorami i Trenerami odrębne umowy, których postanowienia są nadrzędne względem niniejszego Regulaminu.