Poradnik dla kierowników wypoczynku: przykładowy regulamin obozów i kolonii

piątek, 14 lipiec 23, 11:45

regulaminów obozów i kolonii

W niniejszym artykule przedstawiamy przykładowy regulamin kolonii, który może być wykorzystany przez kierowników wypoczynku do opracowania swojego własnego regulaminu.

Jesteśmy świadomi, że rola kierowników kolonii w organizacji letniego wypoczynku dla młodych uczestników jest niezwykle istotna. Dlatego ten regulamin został stworzony z myślą o waszej wygodzie i dbałości o bezpieczeństwo oraz dobro dzieci i młodzieży. Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania kolonii i jest niezbędną częścią ich działalności. Zawiera zbiór zasad, wytycznych i norm mających na celu zapewnienie płynnego przebiegu każdego dnia w kolonii. Dzięki temu wszyscy uczestnicy, włącznie z wami jako kierownikami, znają swoje obowiązki, prawa i oczekiwania. Pamiętajcie, że regulamin to nie tylko formalny dokument, ale również podstawowa umowa pomiędzy wami a uczestnikami. Poprzez przestrzeganie jego zapisów tworzycie warunki sprzyjające bezpiecznemu i radosnemu pobytowi na kolonii czy obozie. Zapoznajcie się z naszym przykładowym regulaminem kolonii i obozów.Przykładowy regulamin dla uczestników kolonii

Oto regulamin kolonii w formie podpunktów:

1. Kierownik kolonii jest odpowiedzialny za całość zespołu kolonii.

2. Uczestnicy kolonii zostaną podzieleni na grupy, których skład i liczba będą ustalane przez kierownika kolonii.

3. Opiekunowie będą odpowiedzialni za kierowanie poszczególnymi grupami.

4. W każdej grupie będzie wyznaczony "starszy grupy", który pełni rolę zastępcy opiekuna-wychowawcy w sprawach organizacyjnych.

5. Plan dnia kolonii będzie regulowany przez opiekuna-wychowawcę grupy i przekazywany codziennie uczestnikom.

6. Uczestnicy kolonii są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w programowych zajęciach oraz do pełnienia wyznaczonych dyżurów.

7. Uczestnicy kolonii mają obowiązek wykonywania poleceń przełożonych.

8. Uczestnicy kolonii muszą postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami kultury i etyki.

9. Uczestnicy kolonii ponoszą materialną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia sprzętu i wyposażenia, za które odpowiedzialność spoczywa na kierowniku kolonii.

10. Uczestnicy kolonii są zobowiązani do osobistego zgłaszania wniosków lub skarg wychowawcy-opiekunowi.

11. Organizator kolonii nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy osobistych uczestników.

12. Uczestników kolonii obowiązują regulaminy placówek pobytu oraz bardziej szczegółowe regulaminy kolonijne dotyczące:
a) zasad bezpieczeństwa podczas kąpieli,
b) korzystania z plaży,
c) bezpiecznego poruszania się podczas rajdów pieszych,
d) bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegania pożarom i wypadkom.

13. Deklaracja udziału w kolonii oznacza, że osoba staje się członkiem kolonii, zostaje przydzielona do grupy i zobowiązuje się do:
a) Posłuszeństwa wobec zarządzeń kierownika kolonii i opiekunów oraz przestrzegania obowiązujących przepisów kolonii.
b) Regularnego uczestnictwa w imprezach organizowanych przez dyrekcję kolonii.

14. Samowolne opuszczenie terenu kolonii lub naruszanie obowiązującego regulaminu daje podstawy kierownikowi do złożenia wniosku o wykreślenie z listy uczestników kolonii.

15. Uczestnicy kolonii powinni być dumni ze swojej grupy.

16. Członkowie kolonii powinni szanować swoje własne rzeczy i kolegów oraz chronić dobro wspólne jako wspólną własność.

17. Uczestnicy kolonii powinni szanować i chronić przyrodę przed zniszczeniem, zdobywać wiedzę i starać się zrozumieć, jak człowiek gospodaruje jej zasobami.

18. Uczestnicy kolonii powinni szanować pracę innych ludzi, być uprzejmi i pomocnymi w kontaktach międzyludzkich.

19. Uczestnicy kolonii powinni przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o dobrą atmosferę w grupie, opiekować się młodszymi i słabszymi oraz służyć im pomocą.Komentarze
Newsletter

Biuletyn ZarabianieNaWakacjach.pl

Dołącz do 6 669 czytelników