Podstawowe zasady przeprowadzania wycieczek - praca kierownika wycieczek

czwartek, 29 czerwiec 23, 16:30

zasady prowadzenia wycieczek szkolnych

W tym tekście przedstawimy Ci podstawowe zasady organizacji wycieczek szkolnych, które zarówno uczestnicy, jak i osoba odpowiedzialna za ich przebieg, powinni przestrzegać.

Niezwykle istotną częścią procesu edukacyjnego są wycieczki szkolne, które pozwalają uczniom na poszerzanie wiedzy i doświadczeń poza tradycyjnymi murami szkoły. Jednak, aby zapewnić bezpieczny i efektywny przebieg tych wyjazdów, istnieją pewne uniwersalne zasady, których organizatorzy powinni przestrzegać. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie tych zasad, by pomóc nauczycielom, opiekunom i rodzicom w planowaniu i przeprowadzaniu udanych wycieczek. Dotkniemy takich obszarów jak przygotowanie i planowanie, aspekty związane z bezpieczeństwem, zarządzanie grupą, cele dydaktyczne oraz odpowiedzialność organizatora. Zachęcamy zatem do zapoznania się z ogólnymi zasadami prowadzenia wycieczek szkolnych.


Podstawowe zasady przeprowadzania wycieczek - praca kierownika wycieczek

Organizowanie wycieczek i innych form turystyki jest ważnym elementem edukacyjnej działalności szkoły. Szkoła zamierza osiągnąć różne cele poprzez organizację wyjazdów krajoznawczych i turystycznych. Przede wszystkim chce umożliwić uczniom poznanie swojego kraju, jego przyrody, tradycji, zabytków kultury i historii. Ponadto, szkoła chce umożliwić uczniom zanurzenie się w kulturze i języku innych państw oraz poszerzenie ich wiedzy w dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Organizowanie takich wycieczek ma również na celu wsparcie działań wychowawczych rodziny i szkoły. Dodatkowo, edukacja turystyczna ma promować zasady ochrony środowiska naturalnego i umiejętności korzystania z zasobów przyrody, oraz poprawiać sprawność fizyczną i stan zdrowia dzieci i młodzieży z terenów zagrożonych ekologicznie. Inne cele to propagowanie form aktywnego wypoczynku, przeciwdziałanie patologii społecznej, integracja zespołu klasowego oraz nauka zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

Wycieczki i turystyka organizowane są w trakcie roku szkolnego, z wyjątkiem okresów ferii letnich i zimowych oraz przerw świątecznych. Organizacja i program wycieczki są dostosowane do wieku, zainteresowań, potrzeb, stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności uczniów. Dyrektor szkoły musi wyrazić zgodę na zorganizowanie wycieczki i zatwierdzić kartę wycieczki. Wycieczki mogą być zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Lista uczestników wycieczki musi zawierać dane uczniów i kontakt do rodziców, a dyrektor szkoły musi ją podpisać. W przypadku wycieczek zagranicznych, dyrektor szkoły musi poinformować odpowiednie organy oraz przekazać im kartę wycieczki.

Szkoła musi zabezpieczyć uczestników wycieczki poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, chyba że istnieją inne przepisy. Udział niepełnoletnich uczniów w wycieczkach wymaga zgody ich przedstawicieli prawnych, chyba że wycieczka jest przedmiotową zajęciem lekcyjnym. Kierownikiem i opiekunami wycieczki muszą być pracownicy pedagogiczni, ale w przypadku specjalistycznych wycieczek mogą być również osoby spoza kadry pedagogicznej, wyznaczone przez dyrektora szkoły. W takim przypadku, kierownik i opiekunowie muszą mieć odpowiednie kwalifikacje zapewniające bezpieczne przeprowadzenie wycieczki. Dyrektor szkoły może również kombinować funkcje kierownika i opiekuna wycieczki. Uczniowie wymagający dodatkowej opieki lub nadzoru mogą brać udział w wycieczkach przy wsparciu rodziców lub opiekunów i za zgodą wychowawcy lub organizatora wycieczki.


Zapisz się na kurs online kierownika wycieczki


Komentarze
Newsletter

Biuletyn ZarabianieNaWakacjach.pl

Dołącz do 6 669 czytelników