Jaki wpływ na PKB państwa ma turystyka?

piątek, 2 czerwiec 23, 11:50

turystyka, a PKB

W artykule rozważymy, jak turystyka wpływa na PKB krajów, aby wykazać, że sektor turystyczny jest ważnym elementem gospodarki państwa, a jednocześnie zachęcić do podejmowania działań zarobkowych w tej dziedzinie.

Branża turystyczna posiada znaczący wpływ na większość krajów na świecie, ponieważ przyczynia się do rozwoju ekonomicznego, tworzenia miejsc pracy, a także generowania dochodów dla państwa. Przy uwzględnieniu faktu, że PKB reprezentuje wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w kraju, branża turystyczna odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu PKB, poprzez generowanie dochodów z turystów zagranicznych. W dalszej części przedstawiony zostanie konkretny wpływ turystyki na PKB poszczególnych państw.


Jaki wpływ na PKB państwa ma turystyka?

Aby zrozumieć, jak ważny jest sektor turystyczny dla gospodarki kraju, należy spojrzeć na jego wpływ na poziom PKB. Istnieje również pojęcie "monokultury turystycznej", które oznacza sytuację, w której turystyka dominuje w rozwoju danego kraju kosztem innych sektorów. W przypadku państw, w których dochody z turystyki stanowią nawet 30% PKB, istnieje ryzyko uzależnienia od turystyki. Przykłady takich krajów to Makao, Malediwy, Seszele i Antigua. Według Światowej Organizacji Turystyki aż 54 państwa (w tym popularne kraje turystyczne) charakteryzują się udziałem turystyki w PKB powyżej 5%. W Polsce ten wskaźnik wynosi 2%. Jednocześnie wzrost sektora turystycznego ma pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy, zwiększając liczbę miejsc pracy i ogólnie znaczenie innych usług. W Polsce w 2013 roku wkład branży turystycznej do PKB wyniósł 5,3%, a wkład "czystej" turystyki 2,1%. Szacuje się, że w 2014 roku turystyka stworzyła w Polsce ponad 800 tysięcy miejsc pracy i wpłynęła na PKB w wysokości 90 miliardów złotych.


Czy duży udział w gospodarce państwa jest korzystny?

Uzależnienie PKB państwa od jednego sektora gospodarki, w tym wypadku turystyki, niesie ze sobą ryzyko braku stabilizacji ekonomicznej w kraju. Gdy ten sektor doświadcza trudności, na przykład na skutek globalnej recesji, politycznych konfliktów, chorób zakaźnych, katastrof naturalnych lub innych czynników losowych, wszystkie gałęzie gospodarki kraju mogą się zahamować. Takie nierównowagi w gospodarce mogą skutkować spadkiem PKB oraz podniesieniem bezrobocia, co wpływa na jakość życia obywateli.

Istotne jest, aby kraje wykorzystywały potencjał turystyczny w sposób zrównoważony i planujący, a także uzupełniały go o zróżnicowane sektory, tworząc tym samym „elastyczność” gospodarczą. Na przykład, mając rozwinięty przemysł produkcyjny, kraje mogą tworzyć atrakcje turystyczne, w które będą zaangażowane różne sektory przemysłu, na przykład przemysł kreatywny czy agroturystyka. W ten sposób, państwa mogą zwiększyć swoją konkurencyjność i różnorodność w zakresie atrakcji turystycznych.

Warto zwrócić uwagę, że turystyka ma dużą wartość ekonomiczną i społeczną, ponieważ przyczynia się do zwiększenia rozwoju infrastruktury i poprawy jakości życia, a także promuje różnorodność kulinarnej czy kulturalnej kraju. Realizacja umiarkowanego rozwoju jest kluczowa dla zredukowania nadmiernego wpływu turystyki na środowisko, a także dla ochrony miejscowości turystycznych i kulturowych przed zbytnim rozwojem turystyki.

Wnioskiem jest to, że choć turystyka odgrywa ważną rolę w rozwoju gospodarczym państw, to jednak nie powinna być jedynym, ani nawet głównym źródłem dochodów. W przypadku, gdy sektor turystyczny się załamie, rozwój kraju w znaczny sposób spowolni lub wręcz zahamuje. Aby uchronić się przed takim ryzykiem, kraje powinny promować różnorodność gospodarczą i starać się rozwijać w sprawiedliwym i zrównoważonym tempie.
Komentarze
Newsletter

Biuletyn ZarabianieNaWakacjach.pl

Dołącz do 6 669 czytelników