Co powinno zawierać przedwyjazdowe oświadczenie opiekuna wycieczki?

wtorek, 29 sierpień 23, 10:15

oświadczenie opiekuna wycieczki, kurs opiekuna wycieczek

Oświadczenie opiekuna wycieczki jest dokumentem kluczowym w organizacji i zapewnianiu bezpieczeństwa uczestników podczas podróży.

Stanowi ono formalne potwierdzenie, że osoba pełniąca rolę opiekuna jest świadoma swojej odpowiedzialności oraz zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa i opieki podczas całego wyjazdu. W tym artykule omówimy, jakie elementy powinny być zawarte w oświadczeniu opiekuna wycieczki, a także jakie jest jego znaczenie i funkcja zarówno dla organizatora, jak i dla uczestników podróży. Zapraszamy do lektury, aby poznać więcej szczegółów na ten temat!


Co powinno zawierać przedwyjazdowe oświadczenie opiekuna wycieczki?

Oświadczenie opiekuna wycieczki musi zawierać istotne informacje, takie jak dane osobowe opiekuna (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania). Ponadto, należy dokładnie opisać funkcje, które opiekun będzie pełnił podczas wycieczki, takie jak nadzór nad uczestnikami, organizacja trasy, koordynacja działań w przypadku nagłych sytuacji itp.

Kolejnym ważnym punktem oświadczenia jest podanie nazwy podmiotu, który opiekun będzie reprezentował, na przykład szkoła, agencja turystyczna lub inna organizacja organizująca wycieczkę. Należy również zamieścić dane kontaktowe tej instytucji, takie jak adres i numer telefonu, aby uczestnicy lub ich rodzice mogli się z nią skontaktować w razie potrzeby.

Ostatecznym elementem jest właściwe oświadczenie opiekuna, którego treść jest przedstawiona poniżej.

Należy pamiętać, że oświadczenie opiekuna wycieczki to dokument prawnie wiążący, dlatego powinien być podpisany przez wszystkich zainteresowanych stron, czyli opiekuna, przedstawiciela organizatora oraz rodziców lub opiekunów uczestników wycieczki. Podpisanie oświadczenia zapewnia odpowiednią ochronę zarówno dla opiekuna, jak i dla uczestników wyjazdu.


Oświadczenie opiekuna wycieczek - przykład

Oświadczam że zapoznałem się ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa na wycieczkach dla dzieci i młodzieży. Są to m.in. przepisy takie jak Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r., które dotyczą warunków i sposobu organizowania wycieczek przez publiczne przedszkola, szkoły oraz placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516 ze zm.). Znam również Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r., które odnosi się do ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. z 1992 r. Nr 65, poz. 331 z późniejszymi zmianami – Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69). Ponadto, jestem zapoznany z Rozporządzeniem z 15 marca 1997 r., które ustala warunki, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, oraz zasady jego organizacji i nadzoru (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 ze zm.).

Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać wszystkich zapisów i wytycznych zawartych w wymienionych przepisach. W trakcie wycieczki będę działać zgodnie z regulaminem *NAZWA PODMIOTU*, który jest odpowiedni do bieżących warunków i potrzeb uczestników. Świadomie i dobrowolnie przyjmuję pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie uczniów, których opieką zostaną powierzone podczas trwania wycieczki.Komentarze
Newsletter

Biuletyn ZarabianieNaWakacjach.pl

Dołącz do 6 669 czytelników